zapoznaj się z

regulaminem

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Siłownia stanowi własność JOGYM Krzysztof Juśko NIP: 579-195-82-15 ul. Kanałowa 8, 82-110 Sztutowo.
 2. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z regulaminem siłowni, instrukcją obsługi poszczególnych urządzeń a także posiadanie ważnego karnetu lub jednorazowego biletu wstępu do obiektu.
 3. Informacje dotyczące godzin otwarcia siłowni i cennik usług dostępne są na stronie jogym.pl lub facebook.com/jogymsztutowo/ oraz w kasie na terenie obiektu „JOGYM”.
 4. W przypadku jednorazowych zmian godzin oraz dni otwarcia informacja taka zostanie opublikowana na stronie jogym.pl lub facebook.com/jogymsztutowo/ lub obu jednocześnie.
 5. Użytkownikiem siłowni mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały postanowienia niniejszego regulaminu.
 6. Użytkownik z chwilą wykupienia karnetu lub jednorazowego biletu oświadcza, że zapoznał się, rozumie i akceptuje poniższy regulamin.
 7. Zabrania się korzystania z siłowni bez wcześniejszego opłacenia jednorazowego wejścia lub karnetu o ile właściciel lub pracownik obsługi nie wyraził na to zgody.
 8. Instruktorzy oraz pracownicy obsługi siłowni mają prawo wydawać użytkownikom wytyczne/polecenia o charakterze porządkowym i organizacyjnym. Nie stosowanie się do poleceń/wytycznych będzie traktowane, jako nie przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowania się komunikatom oraz sygnałom o charakterze ostrzegawczym lub informacyjnym.
 10. Niestosowanie się do punktu 8 i 9 będzie skutkowało usunięciem użytkownika z obiektu.
 11. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność.
 12. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 13. Do prowadzenia zajęć grupowych na siłowni i urządzeniach znajdujących się na obiekcie uprawnieni są przede wszystkim trenerzy i instruktorzy posiadające stosowane uprawnienia oraz personel obiektu.
 14. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren siłowni, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez użytkowników w szatni lub na terenie obiektu.
 15. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu należy odebrać w ciągu 14 dni kalendarzowych – w przeciwnym wypadku rzecz taka ulega przepadkowi.
 16. Właściciel siłowni nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu, nieprawidłowej obsługi urządzeń do ćwiczeń, a także wypadków powstałych wskutek winy użytkownika oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 17. Użytkownicy siłowni odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
 18. W szczególnych przypadkach właścicielowi lub pracownikowi obsługi przysługuje prawo do czasowej zmiany postanowień niniejszego regulaminu w stosunku do ćwiczącego lub grupy ćwiczących.
II. ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI
 1. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące – nie dotyczy recepcji.
 2. Z siłowni mogą korzystać jedynie osoby, które ukończyły 18 lat z uwzględnieniem pkt. 3 i 4.
 3. Młodzież w wieku poniżej 18 roku życia może korzystać z siłowni wyłącznie po wyrażeniu zgody przez rodziców lub opiekunów prawnych i podpisaniu stosownego oświadczenia będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Dzieci w wieku poniżej 16 roku życia mogą korzystać z siłowni wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub inny osób dorosłych wyznaczonych przez rodziców/opiekunów prawnych po podpisaniu stosownego oświadczenia będącego załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu.
 5. Minimalny wiek uprawniający do korzystania z siłowni to ukończenie 12 roku życia z uwzględnieniem odpowiednio dla wieku punktu 3 lub 4.
 6. Użytkownicy siłowni zobligowani są posiadać i używać na terenie siłowni (sala fitness i sala główna):
  1. strój sportowy,
  2. czyste zamienne obuwie sportowe inne od tego, w którym się przyszło,
  3. ręcznik przeznaczony wyłącznie do treningu, który ze względów higienicznych powinien zostać rozłożony na urządzeniu przez rozpoczęciem ćwiczeń (w przypadku braku ręcznika obowiązkiem jest zdezynfekować sprzęt przy pomocy środków dezynfekujących dostępnych w obiekcie).
 7. Po zakończeniu ćwiczeń użytkownik zobowiązany jest odłożyć urządzenia/sprzęt na miejsce ich usytuowania (np. na stojaki).
 8. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia i szkody wynikające z niestosowania się do regulaminu. Za szkody wyrządzone przez osoby nieletnie odpowiada opiekun prawny.
 9. Na polecenie obsługi lub właściciela użytkownik ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość.
 10. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu lub zakłócania porządku obsługa lub właściciel może anulować karnet uprawniający do korzystania z siłowni, bez zwrotu poniesionych kosztów. Użytkownik taki będzie także zobligowany opuścić obiekt w trybie natychmiastowym.
 11. Osoby nieposiadające dokumentu uprawniającego do wstępu na siłownie, nie będą uprawnione do korzystania z siłowni.
 12. Z siłowni mogą korzystać jedynie osoby, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie poszczególnych ćwiczeń. Użytkownicy wykonują ćwiczenia wyłącznie na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
 13. Użytkownik zobowiązany jest do zakończenia ćwiczeń 15 minut przed godziną zamknięcia obiektu.
 14. Na terenie siłowni zabrania się:
  1. spożywania alkoholu,
  2. biegania (nie dotyczy bieżni),
  3. stosowania środków dopingujących, odurzających, narkotyków oraz innych niezgodnych z przepisami prawa,
  4. palenia tytoniu dot. także e-papierosów,
  5. wnoszenia produktów spożywczych,
  6. używania oraz wykorzystywania urządzeń i sprzętu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
  7. wnoszenia przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników,
  8. wstępu i przebywania dla osób, znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub będących pod wpływem substancji odurzających i psychotropowych,
  9. niszczenia mienia znajdującego się w siłowni,
  10. zakłócania spokoju, wszczynania bójek i fałszywych alarmów,
  11. zaśmiecania i zanieczyszczania obiektu,
  12. wprowadzania zwierząt,
  13. wnoszenia i używania przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,
  14. przestawiania urządzeń stacjonarnych,
  15. gwałtownego opuszczania ciężarów oraz odkładania hantli, sztang na tapicerce,
  16. zajmowania stanowisk lub urządzeń do ćwiczeń podczas dłuższego odpoczynku,
  17. indywidualnych treningów z trenerem personalnym bez wcześniejszego uzgodnienia z obsługą.
III. ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI
 1. Przed rozpoczęciem korzystania z siłowni konieczne jest skorzystanie z szatni.
 2. Szatnie wyposażone są w ograniczoną ilość skrytek. Szatnia damska 15 skrytek, szatnia męska 12 skrytek.
 3. O możliwości dostępu do szafek decyduje kolejność wejścia użytkownika na siłownię.
 4. Właściciel oraz obsługa obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 5. Klucz do szatni odbiera się przed rozpoczęciem ćwiczeń i zdaje po ich zakończeniu.
 6. Rzeczy pozostawione w szafce zawsze należy zamknąć na klucz.
 7. Opłata za zgubienie kluczyka wynosi 50 zł netto.
IV. BEZPIECZEŃSTWO
 1. Przed rozpoczęciem ćwiczeń zaleca się dokonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.
 2. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan sprzętu a w przypadku, gdy jest uszkodzony lub jego działanie jest nieprawidłowe należy fakt ten niezwłocznie zgłosić obsłudze siłowni.
 3. Ze sprzętu należy korzystać w pierwszej kolejności zgodnie z jego przeznaczeniem, następnie zaleceniami obsługi – trenerów, z zapewnieniem dbałości i bezpieczeństwa ludzi oraz poszanowania sprzętu i poszczególnych sal.
 4. Ćwiczący są zobowiązani ćwiczyć bezpiecznie tj. z obciążeniami, nad którymi są w stanie zapanować.
 5. Osoby, które podczas ćwiczeń doznały kontuzji, urazu lub źle się poczuły zobowiązane są przerwać ćwiczenia i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie obsługę siłowni.
 6. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na uszkodzonych lub niesprawnych urządzeniach.
V. GRUPY ZORGANIZOWANE
 1. Sala fitness jest dostępna dla każdego pod warunkiem, że nie odbywają się na niej zajęcia grupowe ani nie została wynajęta.
 2. Treningi grupowe mogą odbywać się wyłącznie pod nadzorem instruktora/trenera po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z obsługa siłowni.
 3. Zabrania się prowadzenia treningów personalnych lub grupowych przez osoby nieposiadające akredytacji właściciela siłowni.
 4. Na zajęcia grupowe należy przyjść minimum 15 minut wcześniej przed godziną ich rozpoczęcia – dotyczy zajęć organizowanych przez właściciela siłowni.
 5. W przypadku, gdy osoba wcześniej zapisana spóźni się na zajęcia bez wcześniejszego poinformowania organizatora to może zostać w danym dniu z nich wykreślona – dotyczy zajęć organizowanych przez właściciela siłowni.
 6. Ilość miejsc na zajęcia grupowe jest ograniczona, a o możliwości skorzystania z zajęć decyduje kolejność zgłoszeń – dotyczy zajęć organizowanych przez właściciela siłowni.
VI. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z SIŁOWNI
 1. Warunkiem korzystania z siłowni jest zakup jednorazowego bilet wstępu lub karnetu zgodnie
  z aktualnie obowiązującym na dzień zakupu cennikiem.
 2. Jednorazowe bilety oraz karnety są do nabycia w kasie obiektu.
 3. Opłata za korzystanie z siłowni pobierana jest z góry przed rozpoczęciem ćwiczeń.
 4. Faktura obejmująca należność za wstęp na siłownię będzie wystawiana każdorazowo na wniosek użytkownika.
 5. Zakup biletu lub karnetu jest traktowane, jako akceptacja regulaminu siłowni.
VII. KARNETY
 1. Ceny oraz ważność karnetów określa aktualny cennik dostępny w recepcji obiektu.
 2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia karnetu, użytkownik ponosi opłatę w kwocie 15 zł netto
  za wydanie duplikatu.
 3. Karnet uprawnia do wstępu na siłownię w godzinach jej otwarcia oraz w okresie jego obowiązywania.
 4. Niewykorzystany karnet nie podlega zwrotowi.
 5. Z karnetu może korzystać jedynie osoba, która go imiennie wykupiła.
 6. Karnet ulgowy obowiązuje uczniów i studentów do ukończenia 26 roku życia.
 7. Karnet rodzinny obowiązuje osoby w pierwszym stopniu pokrewieństwa w linii prostej i drugim stopniu pokrewieństwa w linii bocznej (ojciec, matka, rodzice, syn, córka, dziecko, rodzeństwo) oraz małżeństwo.
 8. Obniżenie ceny wynikające z przedłużenia karnetów open, obowiązuje przy zakupie kolejnego karnetu w terminie nieprzekraczającym daty wygaśnięcia obecnego, aktywnego karnetu.
 9. Obniżenie ceny wynikające z przedłużenia karnetów o określonej liczbie wejść, obowiązuje przy zakupie kolejnego karnetu w dniu wykorzystania ostatniego możliwego wejścia lub w terminie nieprzekraczającym daty wygaśnięcia obecnego, w przypadku gdy nie wykorzystano wszystkich wejść. Bieg ważności nowego karnetu liczony jest od dnia dokonania zakupu.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Osoby niestosujące się do niniejszego regulaminu oraz zakłócające porządek publiczny, będą usuwane z obiektu siłowni przez obsługę lub organy do tego upoważnione.
 2. Organizowanie zawodów lub wykorzystywanie siłowni do innych celów jest możliwe jedynie za pisemną zgodą właściciela.
 3. Wszelkie skargi i wnioski należy składać do właściciela siłowni na adres jego siedziby lub pozostawić w recepcji obiektu.
 4. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie właścicielowi.
 5. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszymi regulaminami rozstrzyga właściciel.
Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje należy rozumieć:
 1. Siłownia/obiekt – budynek, w którego skład wchodzi recepcja, szatnie, sala fitness, sala główna ze strefą ciężarową i cardio oraz urządzenia do ćwiczeń zlokalizowane w budynku, które są udostępnione użytkownikowi.
 2. Użytkownik/ćwiczący – osoba, która opłaciła wstęp w postaci karnetu lub jednorazowego biletu w celu wykonywania ćwiczeń i korzystania z siłowni. Przez użytkownika rozumie się także osobę, która wtargnęła na obiekt bez dokonania opłaty.
 3. Właściciel – firma JOGYM Krzysztof Juśko.
 4. Obsługa/pracownik obsługi – osoba wyznaczona przez właściciela w celu obsługi siłowni.
 5. Trener/instruktor – osoba wyznaczona przez właściciela prowadząca zajęcia grupowe lub indywidualne lub inne uzgodnione z właścicielem.
 6. Urządzenie/sprzęt – maszyna lub obiekt służący do wykonywania ćwiczeń fizyczno – kondycyjnych.
 7. Karnet – dokument potwierdzający uiszczenie opłaty uprawniający do korzystania z siłowni w określonym czasie.
 8. Bilet – dokument (paragon) potwierdzający uiszczenie opłaty uprawniający do jednorazowego skorzystania z siłowni.
Przewiń do góry